Meet our students 2018-05-30T14:54:28+00:00

MEET OUR STUDENTS

암스테르담 대학 진학 파운데이션의 학생들을 만나 보세요.

세계 각국의 학생들이 직접 이야기하는 다양한 경험담이 있습니다.

[youtube id=”eqR1kiZDRIc” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”” class=””][/youtube]
[youtube id=”xra_B3uiibk” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”” class=””][/youtube]

student-1

student-2

student-3

student-4

student-5

student-6

student-7

student-8

student-9

student-10

카톡 상담간편 문의방문신청